Cookie beleid KVC AA Rekem

De website van KVC AA Rekem is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy beleid

Privacy beleid

ALGEMENE PRIVACY STATEMENT

Deze website wordt beheerd door KVC AA REKEM (“AA Rekem”). Bij bezoek aan deze website kan AA Rekem gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert AA REKEM uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Legitimatienummer Bond indien van toepassing
IBAN nummer
FOTO’s

AA REKEM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Onze website en/of gelieerde social media groepen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Voetbalvereniging AA Rekem verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Eigen ledenadministratie en aanvragen lidmaatschap KBVB
– Verzenden van ons Clubblad
– Organisatie en communicatie rond teamindelingen zowel op deze website als de bijbehorende
Social Media Groepen.
– Vermelding van leden/ supportere/sympathisanten op website, Instagram en of Facebook AA Rekem Events

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Voetbalvereniging AA Rekem zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Voetbalvereniging AA Rekem verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

AA Rekem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en/of ID nummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AA Rekem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

AA Rekem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

AA Rekem heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

WEBSITE VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. AA Rekem aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

AA Rekem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

AUTEURSRECHT – Deze website is de officiële website van AA Rekem. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo´s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht AA Rekem, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

BEPERKING VAN LICENTIE – Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AA Rekem is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van AA Rekem.

UITSLUITINGEN – Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. AA Rekem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert AA Rekem niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID – Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch AA Rekem, noch enige van haar respectieve bestuursleden, vrijwilligers en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien AA Rekem op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Schadeloosstelling – Hierbij stemt u er mee in AA Rekem en haar bestuursleden/vrijwilligers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR – Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:
– De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
– Je naar ons gegevens stuurt;
– Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of
waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.
– Je gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room;
Deze site te raadplegen en/of gebruik te maken van onze diensten, bevestigt jouw toestemming van       ouders of voogd.

LINKS OP DEZE WEBSITE – Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

ABONNEMENT CLUBBLAD – Het abonnement op het Clubblad is gratis. U kunt slechts een abonnement afsluiten als alle vereiste gegevens correct zijn ingevoerd. U kunt zich afmelden door een verzoek te sturen naar [email protected].

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING – Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde)diensten die worden aangeboden via de officiële website van AA Rekem.

WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN – AA Rekem behoudt zich het recht om iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de Privacy gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de pricay gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. AA Rekem behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

TOEPASSELIJK RECHT – Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de locale wet- en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Belgisch recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.

HUISREGELS VOOR HET REAGREN OP BERICHTEN OP WWW.AA-REKEM.BE EN GELIEERDE INSTAGRAM EN FACEBOOKGROEPEN

AA Rekem geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op geselecteerde berichten. De reacties vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat AA Rekem die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor AA Rekem niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op berichten. Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels. De redactie ziet toe op de naleving van die regels. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat bij iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd. Reacties die niet voldoen aan de volgende regels, mogen niet op de site worden geplaatst en worden zonder bericht door de redactie verwijderd:

– De wet mag niet worden overtreden.
– Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
– Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, mogen niet worden geplaatst.
– Maak uw reacties niet te lang. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd.
– Respecteer het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet).
– Commerciële boodschappen (spam) mogen niet worden geplaatst.
– Reacties onder een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Belg/Nederlander/ … worden niet geplaatst.
– Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel (“Is dit nou nieuws?”), worden niet geplaatst. De reageermogelijkheid op de website en of de gelieerde social media groepen  is niet bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te mopperen op AA Rekem of te raden naar de motieven van de redactie. De discussies dienen te gaan over de inhoud van het bericht of artikel.
– Nietszeggende reacties (“Tsjongejonge” of “Schandalig”) zonder onderbouwing worden verwijderd.
– Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.

Heeft u toch reacties gezien die niet voldoen aan deze regels? Dat 
kan, het blijft mensenwerk en mensen maken fouten. Op iedere reactie kunt u weer reageren, waarmee u, als lezer, uw ongenoegen kunt duidelijk maken over de reactie. De redactie wordt van iedere plaatsing automatisch geïnformeerd. Er wordt dan nogmaals naar de reactie gekeken en een beslissing genomen ten aanzien van het alsnog verwijderen van een reactie. Als de klacht gegrond is, wordt de tekst van de reactie gewijzigd in de tekst: 

“Deze reactie/ Dit Bericht van een lezer is achteraf verwijderd, omdat deze in strijd was met onze huisregels.”

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!